HATODIK NAPON

ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

Ferenc pápa szerint az ateista is a mennybe mehet, vagyis ahogy fogalmazott, nem kell ismerni Istent, anélkül is bárki a mennybe mehet, csak jót kell cselekedjen.
Amellett, hogy a jezsuita pápa sületlenségeket beszél, még ha csak szeretné azt mondani is, érdemes figyelni rá, hogy a világ lakosságának figyelmét az üdvözülésre, vagyis a mennybemenetelre hívja fel!
Először is mit ír a biblia azokról, akik nem ismerik Istent:
Thessalonikiekhez írt II. levél 1/7-8.
“Mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.”
Jézus Krisztus visszatéréséről:
Jelenések könyve 19/11-16.
“És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.”
A fenti kiemelt POGÁNY szó helyett németül VÖLKER/NÉPEK, angolul pedig THE NATIONS/NEMZETEK szerepel, magyarul nem a pogányokat, hanem a nemzeteket/népeket veri Jézus a szájából kijövő éles karddal, miközben szemei olyanok mint a tűzláng, és tűznek lángjában jelenik meg.
William Henry kutató szerint sok leírásban az üstökösök megjelenését úgy ábrázolták, hogy kard megy az égen, vagyis Jézus Krisztus második, ítélőként való eljövetelét összekapcsolja egy üstökös érkezésével. Jelen pillanatban pedig az IKREK csillagképnél a Nap útjára belépő, és azon a Skorpióig haladó ISON üstökös érkezése várható.
William Henry szerint egy az Ésaiás próféta könyve 24. részében található ítéletnél is ez szerepel, ami magyarban tőr lett, de angolban sword/kard szerepel, mint a jelenések könyvében.
Ésaiás próféta könyve 24/5-6, 17
“A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.
Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója!”
Bár Jézus visszajövetelét és az idők végét senki sem tudja pontosan, Krisztus megnevezett olyan jeleket, amelyekre figyelnünk kell, és amelyek jelzik, hogy közeleg az idő.
Már nyilvánvaló, hogy az ISON név a SION rejtett neve, az ISON pedig 2012 végén, 2013 elején érkezett az Ikrek csillagképbe, amely az égen a két tanú, ahogy azt David Flynn is elmondta.
Zakariás írt a két olajjal felkentről, akik az egész föld Ura mellett állnak (Zakariás 4/14). Az Úrnak pedig 7 szeme van, melyek átpillantják az egész földet (Zakariás 4/10).
Régen az ősök korában, mikor még a csillagok istenek voltak, az Orion/Ozirisz (nálunk Nimród) volt az őskirály, ősapa, Hórusz (Nap) Atyja, stb., az Ikrek pedig az Orion mellett látható a csillagos égen, habár a két olajjal felkent azt állítják (nem én), hogy “Mózessel és Illéssel” is azonosítható.
Ozirisz gyakori címe a Henti-Amentiu, „első a nyugatiak között”, ami a holtak birodalma feletti uralmára utal. Nevezték „az élők urának” is, mivel a túlvilágra jutott elhunytakat élőknek is hívták.
Az ókorban az Oriont úgy is nevezték, hogy URA-ANNA, vagyis MENNYEI FÉNYESSÉG.
Az Orion a legjellegzetesebb csillagképek egyike, fő formáját 7 csillag alkotja.
A János által a jelenések könyvében leírt "első és utolsó"-ként emlegetett hatalmas lény volt az Orion, a mennyek kapui kulcsának őrzője, Szent Péter pedig bizonyos értelemben az ő intézője.
Számos pátriárka, bíra és próféta őstípusával azonosíthatjuk még, ezért úgy tűnik, hogy a csillagkép szorosan kapcsolódik az emberiség megváltásának elméletéhez és folyamatához. A Jelenések könyvéből kiderül az is, hogy ő a mennyei Krisztus vagyis a Földön Jézusként élt ember égi dimenziója. Az "első és az utolsó" az idők és Hádész kulcsainak őrzője – írta Adrian Gilbert ( Égi Jelek 307-312. o.).
Ámos próféta könyve 5/8:
“Aki a kaszáscsillagot (Orion) teremtette, az Úr annak neve.”
Zsoltárok könyve 19/2:
„Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.”
Az Orion, ahogyan a Nap, a MENNY kapuja. Mielőtt az Orion lett az égi Ozirisz, a Nap is Ozirisz volt.
A Zakariás 4/10-ben az Úrnak 7 szeme van, Ozirisz pedig Ősírisz, vagyis az Ős/Ősz szeme, szivárványhártyája, szivárvány kapuja 7 fő színnel.
A 11:11 arány, mely magában hordozza 'különleges számunkat', a 111,111-et, egyfajta matematikai kulcsnak, vagy 'csillagkapunak" tekinthető az Orion övéhez – írta Robert Bauval (Szfinx üzenete 273.o.)
A 11:11-es kulcs pedig tenmagad vagy – írta Solara.
Figyeld meg Giovanni di Paolo 1445-ös festményét a Paradicsomból kiűzetés jelenetével.
(Creation of the World & Expulsion from Paradise)
A kör alakú kapu, vagyis csillagkapu peremén a 12 állatövi jegy szerepel, melyek középpontjában mindig a Nap, vagy Krisztus trónja foglal helyet, jelen esetben pedig a föld, a Nap pedig az egyik “égen”.
http://www.thelivingmoon.com/42stargate/04images/Christian/Expulsion_Paolo.jpg
Mint feljebb, Adrian Gilbertnél szerepelt, Szent Péter bizonyos értelemben az Orion intézője volt, Szent Péter trónján pedig a mindenkori pápa ül.
2013. február 23-án került bemutatásra XVI. Benedek pápa 2012. dec. 17-én eldöntött, 2013. febr. 11-én bejelentett és febr. 28-án megtörténő lemondásával kapcsolatban egy cikk, ahol az egykori pápa egy érdekes teremben volt látható.
http://www.williamhenry.net/divine16.jpg
A helyszín az Apostoli Palota Redemptoris Mater kápolnája. A terem jellegzetessége a trón, mely felett Jézus Krisztus látható.
http://www.williamhenry.net/divine12.jpg
A mozaik eme darabjában Jézus Krisztus pedig egy vörös csillagkapuban áll az aranytrón felett, fehér gyolcsba öltözve.
http://www.williamhenry.net/divine17.jpghttp://www.williamhenry.net/divine23.jpg
A vörös kapu, mivel a magyar Isten a etruszk TIN-nek megfelelője, aki Iuppiter/Jupiter/Zeusz, jelentheti a Jupiter bolygó nagy vörös foltját is, mint kaput, amely szó szerint kapu a 19.5°-on, mely szám a hiperdimenziók fizikájához kapcsolódik (Hoagland).
     http://i28.photobucket.com/albums/c235/anacrime/merkabajupiter.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-5l_ddVLz6dg/TvykfHo9-dI/AAAAAAAAPO8/Wc0cnTP2E_Q/s400/jupiter%2Bsign.jpg
A történelemtudomány mai álláspontja szerint az első telepesek akik a Platinum dombján letelepedtek, az etruszkok voltak. Az etruszk királyság bevezetése után a dombokat is benépesítették, és megtették Rúmát (Róma) a "Hétdomb" városának, persze az etruszkokat a későbbiekben a történelem színpadáról törölni szándékoztak. Kr.e. 509 körül avatták fel a királyság idejének legjelentősebb szentélyét a Tin (A későbbi rómaikor "Jupiter) templomát a Capitolium dombján. Jupiter nevét kapta meg később a Jupiter bolygó is, melynek a Nyilas, a magyarok csillagképe a háza, ahogyan az etruszk is magyar. A Jupiter féme az ón, vagyis a Tin, asztrológiai jelébe pedig a 42-es van írva. A Jupiter a Fény Fia csillaga.
XVI. Benedek pápa 17 nappal későbbi lemondása bejelentésének február 11-ei napja amellett, hogy az év 42. napja, a Lourdes-i Boldogságos Szűz napja is volt, Benedek tisztelete pedig a Szűzanya iránt közismert. 1858. febr. 11-én jelent meg a Szent Szűz a városka melletti massabielle-i barlangnál. Mária hófehér ruhát viselt, köpenye vakító fehér volt, égszínkék öv volt derekán, mezítelen lábát arany rózsa díszítette. Kezében rózsafüzér volt. Tizennyolc alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.
                    http://www.williamhenry.net/divine5.jpg
2013. JÚNI 19-ÉN A NAP ÉS A JUPITER AZ ORION FELETT ÉS AZ IKREK LÁBÁNÁL EGY-ESÜLT, XVI. BENEDEK LEMONDÁSÁTÓL 111 NAPRA.
Mint a cikk elején írtam, XVI. Benedeket váltó Ferenc pápa, aki Malakiás Római Péter-e, jelen pillanatban a mennybe menetel lehetőségéről prédikál kereszténynek és nem kereszténynek egyaránt.
A menny kapuja pedig kapcsolódik Krisztus trónjához, vagyis a Naphoz, és az Orionhoz (ahová Krisztus is felment), melyről pár érdekes nyilatkozatot emelnék ki:
 
Carett P. Servis csillagász így nyilatkozik az Orion – ködről. „Úgy érzem, hogy a Teremtői erő, amely létrehozta a világegyetemet, leggazdagabb ajándékával az Oriont és annak környékét halmozta el.
Larkin híres csillagász professzor, a világ legnagyobb csillagászati intézetének, a Mount Lowei obszervatóriumnak az igazgatója így írt az Orion – köd űréről:
„Emberi nyelv, író tolla, művész ecsetje képtelen leírni annak a nyílásnak a belsejét. A villanyfénnyel megvilágított „Mamut barlang” Kentucky államban oly szép és dicsőséges látványt nyújt, hogy emberi toll nem talál szavakat a leírásra. Mit mondhatnánk akkor az Orion – köd határtalan mély űréről, nyílásáról, barlang folyosójáról? Gomolygó, kavargó gázok ragyogó tömegei, szabálytalan pillérek, oszlopok, lelógó és álló cseppkövek ragyogó fényességében emelkednek ki óriási térségből. Olyan az a fényesség, mintha óriási elefántcsont és gyöngyfalak mögül ragyogna elő, amelyeket fénylő csillagok milliói díszítenek.
Az Orion – köd szépségéről és fenségéről National Geographic Magazin (Nemzeti Földrajz magazin) ezt írja 1999. augusztus 1-én:
„Az Orionban lévõ köd egy óriási üreg nyílása. Nem sík felület. Ha csillagászati távcsővel behatolunk a kozmikus mélységek belsejébe, olyan üregszerű, csodálatos látvány tárul elénk, mely előtt összeroppan az emberi képzelet ereje, és az ember lelke egyszerre a mennyei Felség jelenlétének érzetével telik meg. Olyan, mintha egy ajtón lépnénk be. Ez az üreg a legszebb valami, amit emberi szem láthat e világon. A mélység belsejében tisztán kivehetők az oszlopok és a falak.”

Lukas L. Reed így ír könyvében:
Minden kételkedés nélkül hisszük, hogy az Orionnak e megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, fényességén túl van valahol a menny és Isten trónja. Ha az Orion elképesztő nagy távolságból is oly csodálatos látványt nyújt az ember számára, akkor milyen élményben lenne részünk, ha áthatolhatnánk azon tündöklő, ragyogó dicsőség mélységén!!!
Elegendő hely van ott az eljövendő szent ország városa számára, hogy azon keresztül szálljon le a földre. Elegendő hely van a hatalmas térségében ama csodálatos szent város számára, amely visszatükrözi a benne lakozó Isten dicsőségét, melyet János apostol látott leszállani a mennyből a földre, „Elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.” (Astronomy the Bible p. 253.)
Egy másik híres csillagász ezt írja az Orion-ködről: „Sokan hiszik, hogy ha elég erős távcsővel tekinthetnénk bele ebbe a mélységbe, az égnek a barlangfolyosójába, űrébe, akkor megláthatnánk az aranykapukat, az örökkévaló Király városát.” (Philip Knox: Sky Wonders p. 38.)

Egy csillagász „Service” nevű lapja ezt írja: „Nincs a világmindenségben semmi, ami az Orion csillag szépségét, ragyogását, tüneményes tündöklését, térdre kényszerítő fenségét túlszárnyalná.”

Hersehol ezt írja: Valóban itt van a menny kapuja. Ez a nyílás vagy kapu 20 trillió mérföld széles. Jézus mennybe menetelével kapcsolatban is beszél a Szentírás a mennyei kapuk megnyílásáról:
„Ti kapuk emeljétek fel fejeteket… had menjen be a dicsőség királya.” (Zsolt. 24:9)
1843-ban Joseph Smith Jézus második eljövetelét egy üstökös vagy bolygó megjelenéséhez kapcsolta.
Máté evangyélioma 24/27, 29-31:
“Mert a miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”
Milyen kozmikus esemény lehet az, amely látható napkelettől napnyugtáig és az egész Föld lakossága látni fogja, amitől a Nap elsötétedik, a Hold nem fénylik, hullócsillagok jelennek meg és megrendülnek az egek?
Talán nem véletlenül hiszik némelyek, hogy Jézus megjelenése egybeesik egy hosszú üstökös megjelenésével? Azt ugyanis minden földlakó látni fogja és ellátszik napkelettől napnyugtáig.
Az ISON is ahogyan a villámlás napkelettől támad, a Nap felől érkezik.
Egyiptomban a piramisok az Orion földre vetítve, a 2012-es év pedig, amikor az ISON üstökös megjelent, piramisra helyezve az X-el a csúcson jelenik meg, amely Krisztust is jelenti, aki tűzzel keresztel (X/TÍZ/TŰZ). Bízzunk benne, hogy talán nem véletlen egybeesés az sem, hogy az ISON 2013 húsvéttól 270 (INRI) napra ér a Földhöz 0.42 CSE-re, ahogyan csillagászaink az Orion övét, a Mennyország kapuját is M42-vel jelölik, nyilvánvalóan nem véletlenül.
HETEDIK MENNYORSZÁG, AZ ÚR HÉT SZEME, ORION HÉT CSILLAGA, stb.
          http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/2012_es_a_fenykapu.jpg?66514602
Nostradamus II. centúria 41:
A nagy csillag hét napig lángol,
A felhők miatt két nap bukkan fel:
A nagy szelindek (kutya) egész éjszaka vonyít
Amikor a nagy pápa megváltoztatja lakhelyét.
Mivel XVI. Benedek lemondása kapcsolódik a Lourdesi Szűz megjelenésének évfordulójához, William Henry pedig felveti, hogy a második csillag a fénytestben megjelenő Mária lesz, de ő is felvetette a Szíriuszt a Nagy Kutya csillagképben. Érdekes viszont, hogy az eseményt Rómához is köti (ROMA/AMOR). Az ISON elhaladásakor viszont esedékes a galaxis középpontba (SZÍV) zuhanó gázfelhő miatti fényesedés, amely természetesen már évezredekkel ezelőtt lezajlott, melyről a G2 és az SgrA-ban írtam.
A hetes szám viszont Jézushoz is kacsolódik, akit egyes keresztény ikonográfián csillagként ábrázoltak színeváltozásánál.
A mögötte levő portál a bibliában is szereplő “felhő”.
http://hajnalhasadas.hupont.hu/felhasznalok_uj/9/7/97813/kepfeltoltes/jezus_szinevaltozasa_kepek.jpg?62954275
Nostradamus viszont a kaszás csillag megjelenését az Ikrek csillagképhez kapcsolta, melyet korábban már bemutattam, az ISON ÉS AZ IKREK-ben.
NOSTRADAMUS II. CENTÚRIA 15:
“Kis idővel a király meggyilkolása előtt,
Castor és Pollux a hajóban, szakállas csillag
Nos az ISON  a Nap útján, a Nap nyomában jár, hogy aztán a Skorpiónál kilépjen az állatövből a Polaris felé, egyfajta kilépést bemutatva a Tejútról a Földre érkező EGY-ÉN-nek.
Érdemes megtekinteni a William Henry-től származó alábbi képet.
Dániel 7/9-10:
Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;
Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől;
http://www.williamhenry.net/flare5.jpg
A fenti képen a jelenések könyve 20/11-15 látható:
”És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.”
A Dániel 7/9-10-ben pedig szintén megjelenik a tűzfolyam:
“Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;
Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől;”
És figyeljük meg a szintén William Henry által bemutatott ikonográfiát, amelyen szerinte a Nap és a Föld között levő járat fedezhető fel.
http://www.williamhenry.net/flare4.jpg
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/nyitott_ajto.jpg?48313892
https://nightsky.jpl.nasa.gov/images/Orion.jpg
http://napcsillag.hupont.hu/felhasznalok_uj/2/1/212921/kepfeltoltes/szivarvany_test_es_a_84-42_kepek000.jpg?94934350
                   http://www.vibrakeys.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/VK71-SunPortal-315.jpg
                   http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/the-orion-nebula-stare-larry-landolfi.jpg
 
 
 
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 214
Tegnapi: 100
Heti: 995
Havi: 3 042
Össz.: 674 738

Látogatottság növelés
Oldal: AZ M42-BE
HATODIK NAPON - © 2008 - 2019 - hatodiknapon.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »